Privacy policy/GDPR

GDPR:

Huis of Vletingen (Astria bv) makes every effort to be in line with the new GDPR legislation:

The European Privacy Regulation General Data Protection Regulation (AVG) deals with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data of European citizens and on the free movement of such data’. The new law applies worldwide to all companies and organisations that hold and process personal data of European citizens, regardless of whether they pay for services or products.

In English, the AVG is called the General Data Protection Regulation (GDPR). This regulation replaces the Data Protection Directive from 1995. This was no longer in line with today’s digital world. The AVG came into force in May 2016.

Huis van Vletingen (Astria bv) processes personal data in accordance with this privacy statement. For further information, questions or comments regarding our privacy policy, please contact us via the contact form or via the mail address: info@huisvanvletingen.be

Processing purposes

Huis van Vletingen (Astria bv) only collects and processes personal data of clients for the handling of questions and / or comments submitted by the visitor through the contact form.

Legal basis of the processing

Personal data are processed on the basis of article 6.1.a, permission of the General Data Protection Regulation. The customer has the right to withdraw the consent given at any time.

Storage period

The personal data processed for customer management purposes will be kept for the period necessary to fulfil the legal requirements (answering and following up your contact).

Right of access, correction, deletion, restriction, objection and portability of personal data

The customer has at all times the right to inspect his personal data and to have them corrected if they are incorrect or incomplete, or to have them deleted. Furthermore, the customer has the right to obtain a copy (in a structured, accessible and machine-readable form) of his personal data and to have the personal data transferred to another company. In order to exercise the aforementioned rights, the Customer is requested to send an e-mail to the following e-mail address: info@huisvanvletingen.be.

The Customer has the right to lodge a complaint with the Commission for the Protection of Privacy (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

What are cookies?

Cookies are small text files that are stored on your computer or other device when you visit a website. Cookies are usually used to allow websites to function optimally,

to keep track of the actions of website visitors, to save login data, etc. There are different types of cookies that can be distinguished according to their origin,

function and life span. You can find more information about the types of cookies at www.allaboutcookies.org.

What do we use cookies for?

– Improve the use and functionality of our website;

– to analyse how users use the website and to compile statistics;

– show users personalised information and advertisements.

Which cookies do we use?

Necessary cookies allow users to navigate through a website and use its features.

Performance cookies collect data about the use of a website such as the number of visitors, time spent on a webpage and error messages. Amongst others, we use Google Analytics (which collects anonymous data about the use of our website and compiles visitor statistics – how Google uses data when you use sites or apps from our partners).

Functional cookies enhance the usability of a website by remembering your choices (e.g. language preferences, region, login).

Our Cookie Policy:

We are aware that you place your trust in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. On this page, we tell you what data we collect when you use our website, why we collect it and how we use it to improve your user experience. This way you will understand exactly how we work. This privacy policy applies to the services of Huis van Vletingen (Astria bv). You should be aware that Huis van Vletingen (Astria bv) is not responsible for the privacy practices of other sites and resources. By using this website you agree to the privacy policy. Huis van Vletingen (Astria bv) respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Our use of collected data:

Use of our services

When you register for one of our services, we ask you to provide personal data. This data is used to perform the service. The data will be stored on Huis van Vletingen’s (Astria bv) own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Communication:

When you send e-mail or other communications to us, we may retain those communications. Sometimes we will ask you for your personal data relevant to the situation at hand. This makes it possible for us to process your questions and answer your requests. The data will be stored on our own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Purposes:

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy unless we have obtained your prior consent.

Third parties:

The information is not/never shared with third parties. In some cases, the information may be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

CHANGES

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Possible adjustments and/or changes to this site can lead to changes in this privacy declaration. It is therefore advisable to consult this privacy declaration regularly.

Disabling cookies

Most browsers are set up to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services, on our and other websites, may not function properly if cookies are disabled in your browser.

QUESTIONS AND FEEDBACK We regularly check our compliance with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us at info@huisvanvletingen.be.

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Privacybeleid / GDPR

GDPR:
Huis van Vletingen (Astria bv) doet er alles aan om in regel te zijn met de nieuwe GDPR-wetgeving: 
De Europese privacy verordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. De nieuwe wet geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt de  databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden.“

Huis van Vletingen (Astria bv) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u bij ons terecht via het contactformulier of via het mailadres: info@huisvanvletingen.be

Verwerkingsdoeleinden

Huis van Vletingen (Astria bv) verzamelt en verwerkt enkel de persoonsgegevens van klanten voor het behandelen van vragen en/of opmerkingen die via het contactformulier werden ingegeven door de bezoeker.

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a, toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (het beantwoorden en opvolgen van uw contactopname).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@huisvanvletingen.be

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren,
om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong,
functie en levensduur. Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

Waarvoor gebruiken wij cookies?

  • het gebruik en de functionaliteiten van onze website te verbeteren;
  • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
  • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.


Welke Cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.


Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt )


Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Ons Cookiebeleid:

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Huis van Vletingen (Astria bv). U dient zich ervan bewust te zijn dat Huis van Vletingen (Astria bv) niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Huis van Vletingen (Astria bv) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Huis van Vletingen (Astria bv) of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie:
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Huis van Vletingen (Astria bv) of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden: 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden: 
De informatie wordt niet/nooit met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: info@huisvanvletingen.be